FINANCIËle OPLOSSING

FINANCIAL-module

Alle nodige tools voor een volledige financiële opvolging van uw bedrijf en dit van offerte tot en met het rappelbeheer en koppeling boekhouding.
Logo FINANCIAL-module
Offertes en facturen opmaken

Maak op eenvoudige wijze offertes & facturen op

Maak op eenvoudige wijze offertes en facturen op. Hierbij kan u gebruik maken van het artikelbeheer om snel de gewenste artikelen toe te voegen.

De module heeft optioneel ondersteuning voor het verwerken van RAL-kleurencodes zodat deze steeds correct worden geïntegreerd.

Eenvoudig versturen

Eenvoudig versturen

Vanuit het afdrukvoorbeeld van uw offerte of factuur heeft u de mogelijkheid om het document rechtstreeks door te sturen via mail met ondersteuning van mail templates. Dit is mogelijk door de krachtige geïntegreerde mail functionaliteiten binnen het platform.

Deze documenten kan u ook beschikbaar maken voor uw eindklant via het online portaal.

Integratie

Een perfecte integratie met de andere modules

De offerte & facturatie module bevat een perfecte integratie met de andere modules binnen het platform.

Zo kan u vanuit een offerte na goedkeuring rechtstreeks een project aanmaken in de PROJECT-module en heeft u ter hoogte van uw klanten steeds een zicht op alle offertes en facturen die zijn opgemaakt.

Betalingen

Opvolging van betalingen

Werk op eenvoudige wijze de betalingen bij van uw facturen om steeds een correct zicht te hebben op de openstaande facturen en de achterstanden.

Rappelbeheer

Uitgebreid rappelbeheer

U beschikt over een uitgebreid rappelbeheer waarbij u vanuit het overzicht van uw openstaande klanten rechtstreeks rappels kan versturen met 1 klik.

Het platform bevat ondersteuning voor individuele rappels maar ook voor samenvattende rappels die een sommatie bevatten van alle openstaande facturen.

Per graag van rappel voorzien we ook specifieke templates bij het mailen.

Portaal

Online portaal

Maak alle documenten online beschikbaar voor uw klanten via het persoonlijke portaal. Hier kan uw klant een volledige historiek raadplegen van alle documenten.

De look-and-feel van het portaal is volledig aan te passen aan uw huisstijl.

Een greep uit de functionaliteiten

Hieronder kan u een greep terugvinden van de functionaliteiten die aanwezig zijn.
Voor een volledige beschrijving van alle functionaliteiten verwijzen we graag naar de documentatie van de FINANCIAL-module.

FINANCIAL SOLUTION

FINANCIAL module

All the necessary tools for a complete financial follow-up of your company and this from quotation to reminder management and link accounting.
Logo FINANCIAL module
Prepare quotations and invoices

Easily prepare quotations & invoices

Easily prepare quotations & invoices. You can use the article management to quickly add the desired articles.

The module optionally has support for processing RAL colour codes so that they are always correctly integrated.

Easy to send

Easy to send

From the print preview of your quotation or invoice, you have the option to forward the document directly via e-mail with support of mail templates. This is possible due to the powerful integrated mail functionalities within the platform.

You can also make these documents available to your end customer via the online portal.

Integrations

Perfect integration with the other modules

The quotation & invoicing module contains a perfect integration with the other modules within the platform.

For example, you can create a project directly from a quotation after approval in the PROJECT module and you always have an overview of all quotations and invoices that have been drawn up at the level of your customers.

Payments

Follow-up of payments

Easily update the payments of your invoices to always have a correct view of outstanding invoices and arrears.

Claim management

Extensive claim management

You have an extensive reminder management where you can send reminders directly from the overview of your outstanding customers with 1 click.

The platform includes support for individual reminders but also for summary reminders that contain a summation of all outstanding invoices.

We also provide specific templates for each degree of recall.

Portal

Online portal

Make all documents available to your customers online via the personal portal. Here your customer can consult a complete history of all documents.

The look and feel of the portal can be completely adapted to your corporate identity.

A selection of the functionalities

Below you can find a selection of the functionalities that are available.
For a full description of all functionalities, please refer to the documentation of the FINANCIAL module.